آرشیو مطالب : گیت


فرودگاه دبی هویت افراد را با اسكنر عنبیه تایید می كند

فرودگاه دبی هویت افراد را با اسكنر عنبیه تایید می كند

معرفی دستگاه های كنترل دسترسی و گیتهای كنترل تردد

معرفی دستگاه های كنترل دسترسی و گیتهای كنترل تردد
برای اكتشافات فضایی؛

ژاپن از یخ ماه سوخت هیدروژنی می سازد

ژاپن از یخ ماه سوخت هیدروژنی می سازد
تا سال آینده ؛

ناسا سیستم ناوبری به مدار ماه می فرستد

ناسا سیستم ناوبری به مدار ماه می فرستد

گیت تمام قد full height gates

گیت تمام قد full height gates
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال