مطالب ایت بال

تصاویر بازگشت ۳ فضانورد به زمین

تصاویر بازگشت ۳ فضانورد به زمین
در یك شركت دانش بنیان ایرانی؛

یخزدای سبز برای جاده های برفی تولید شد

یخزدای سبز برای جاده های برفی تولید شد

تجهیزات استریل كننده لوازم بیمارستانی تولید شد

تجهیزات استریل كننده لوازم بیمارستانی تولید شد

معرفی اردونشینان تیم ملی واترپلو، لژیونر ایرانی هم دعوت شد

معرفی اردونشینان تیم ملی واترپلو، لژیونر ایرانی هم دعوت شد

دلیل تفاوت در میزان شیوع لطمه های ورزشی چیست؟

دلیل تفاوت در میزان شیوع لطمه های ورزشی چیست؟

مصرف امگا 3 بر بدن ورزشكاران تاثیر مثبتی دارد

مصرف امگا 3 بر بدن ورزشكاران تاثیر مثبتی دارد
در صندوق نوآوری محقق می شود؛

تسهیل همكاریهای فناورانه با اختصاص خط اعتباری ویژه

تسهیل همكاریهای فناورانه با اختصاص خط اعتباری ویژه

معرفی یك استارت آپ جدید

معرفی یك استارت آپ جدید
با واقعیت مجازی؛

سی تی اسكن و ام آر آی به هولوگرام ۳ بعدی تبدیل می شود

سی تی اسكن و ام آر آی به هولوگرام ۳ بعدی تبدیل می شود

تفاهم نامه مشترك پژوهشگاه تربیت بدنی با صندوق پشتیبانی از پژوهشگران

تفاهم نامه مشترك پژوهشگاه تربیت بدنی با صندوق پشتیبانی از پژوهشگران
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال