مطالب ایت بال

تقویت مفاصل با تمرینات قدرتی و كششی

چاقی، تلفن همراه و كامپیوتر بلای جان مفصل ها!

چاقی، تلفن همراه و كامپیوتر بلای جان مفصل ها!

روشهای موفقیت در انتخابات مجلس

روشهای موفقیت در انتخابات مجلس

چه عاملی نقش مهم در عملكرد پرتاب گران معلول ایفا می كند؟

چه عاملی نقش مهم در عملكرد پرتاب گران معلول ایفا می كند؟

انعقاد تفاهم نامه دانش بنیانها با صنعت فرودگاهی

انعقاد تفاهم نامه دانش بنیانها با صنعت فرودگاهی

ورزش برای بیماران ام اس مضر است؟

ورزش برای بیماران ام اس مضر است؟

میكروسكوپ هولوگرافیك تشخیص آسم را در كودكان تسریع می كند

میكروسكوپ هولوگرافیك تشخیص آسم را در كودكان تسریع می كند
استاد فیزیولوژی دانشگاه خوارزمی عنوان كرد

جامعه ایرانی چاقی و اضافه وزن را نامناسب نمی داند!

جامعه ایرانی چاقی و اضافه وزن را نامناسب نمی داند!

تشخیص آسان پاركینسون از راه نحوه حركت چشم

تشخیص آسان پاركینسون از راه نحوه حركت چشم
توسط محققان كشور؛

موتور هواپیما ساخته شد

موتور هواپیما ساخته شد

چتر پشتیبانی از شركت های خلاق گسترده تر می شود

چتر پشتیبانی از شركت های خلاق گسترده تر می شود
بیلیارد 8بال

بیلیارد 8بال